Algemene Voorwaarden

 1. Definities
  De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

  1. Overeenkomst: de overeenkomst, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten, in speciaal het abonnement voor dansles(sen);
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
  3. Opdrachtnemer: Dance To The Point, vertegenwoordigd door Eileen Bennenk en/of Charlotte Keckeis.
  4. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden, meer speciaal het geven van danslessen.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer zich verbindt om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever.
  2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Uitvoering overeenkomst
  1. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Het lesrooster wordt vastgesteld door Opdrachtnemer. Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties zal de studio gesloten zijn, zonder recht op (gedeeltelijke) restitutie van de abonnementskosten of teruggave.
  3. Indien de Opdrachtgever minderjarig is kan de Overeenkomst slechts van toepassing zijn indien de wettelijk vertegenwoordiger(s) hebben getekend voor akkoord voor de Overeenkomst op het inschrijfformulier van Opdrachtnemer.
 4. Betaling en termijnen
  1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  2. In geen geval vindt restitutie van gelden plaats anders dan in deze algemene voorwaarden omschreven.
  3. Abonnementen zijn per maand en worden automatisch verlengd tenzij deze tijdig wordt opgezegd conform artikel 5.
  4. Het abonnementsgeld voor de maand augustus wordt niet in rekening gebracht, gezien de zomervakantie genoemd in artikel 3.b.
 5. Opzegging
  1. Opzegging geschiedt uitsluitend schriftelijk en tegen het einde van de maand, met inachtneming van één maand opzegtermijn.
 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Deelneming aan de danslessen van Opdrachtnemer geschiedt ten alle tijden geheel op eigen risico van Opdrachtgever.
  2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in en om de studio. Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat deelneming aan danslessen risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van dans of anderszins binnen de dansstudio kan ontstaan, komt voor eigen risico. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van Opdrachtgever en derden.
 7. Toepasselijk recht
  1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Almere.